L'edifici de Can Gasparó Hotel Rural EcològicL'edifici de l'Hotel Can Gasparó va ser guardonat amb el premi Pontos de construcció ecològica a la Fira de Frankfurt de 2007.


La reforma que es va dur a terme ha volgut conservar els elements originals antics, utilitzant els més avançades tècniques de construcció sostenible, tot això gràcies a l' experiència en aquest tipus de construcció dels seus promotors i la seva passió pel respecte a la natura.


Les principals característiques ecològiques de l'edifici són...

Hotel Rural Can Gasparó - Planoles, Pirineos de Girona

REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓS' han conservat les parets de pedra originals i les reparacions necessàries s' han efectuat amb el mateix tipus de pedra per respectar l' estil i imatge original. S' han conservat les bigues i taulons de fusta del sostre original. Les noves bigues estructurals de fusta són de fusta laminada Frosch d' explotacions sostenibles. No ha estat possible utilitzar lloes de pedra a la teulada atès el seu escàs pendent i la inviabilitat de poder efectuar un manteniment apropiat. Les l l lones originals que encara quedaven en algunes zones de la teulada van ser donades per a la restauració d'altres edificis i esglésies antigues del voltant. El rodet de pedra que tradicionalment s' utilitzava en aquestes masies antigues per allisar cada determinat nombre d' anys la capa de fang de les teulades, ha pogut ser recuperat i forma part de la decoració actual. Per mantenir la seguretat va ser necessari realitzar nous paviments amb una làmina de fusta de 2 centímetres recoberta amb un forjat de ferro i una capa de formigó de 5 centímetres, sobre la qual s'ha col·locat el paviment definitiu. S'hagués preferit no haver de recórrer al forjat de ferro però la seguretat de l'edifici i els qui ho habiten ho van fer necessari.

Hotel Rural Can Gasparó - Planoles, Pirineos de Girona

CAMPS GEOMAGNÈTICSEn la rehabilitació es van determinar els camps geomagnètics situats sota l' edifici ja que aquest és travessat per dos corrents subterranis d' aigua. La distribució de les habitacions es va efectuar de manera que s' evités l' impacte d' aquests camps i que tots els llits estiguessin en llocs sense alteracions tel·lúriques, assegurant un òptim descans. Segons alguns experts l'habitació Chateaubriand és travessada per una línia Peyre de caràcter positiu. Els camps electromagnètics creats per les instal·lacions elèctriques de l'edifici han quedat minimitzats de forma natural per les preses de terra a les parets de pedra.

Hotel Rural Can Gasparó - Planoles, Pirineos de Girona

ENERGIA I SISTEMA DE CALEFACCIONLa generació d'energia es va basar en un triple sistema: tubs solars de buit : per a la generació d'aigua calenta sanitària (ACS) es va escollir aquest sistema per evitar les pèrdues d'energia que pateixen les plaques convencionals en climes freds i ventosos. La instal·lació efectuada per Inygen i finançada parcialment ICAEN. Caldera de llenya de 30KW : usa llenya dels boscos de la mateixa finca. L' activitat forestal és important per preservar l' entorn i mantenir els boscos nets. Aquesta caldera és utilitzada per a la calefacció i ACS, essent la font principal de la finca. Es tracta d'una font renovable i pel que fa al Protocol de Kyoto es considera que no emet diòxid de carboni. Presenta certs problemes de regulació i de baix rendiment energètic, ja que el tipus de fusta predominant impedeix l' ús de sistemes de recirculació de gasos calents. Caldera de propà de 30KW : per a l'ús en cuina i com a font de reserva energètica per calefacció i ACS.


El sistema de calefacció s' ha realitzat amb radiadors de ferro per ser la millor elecció per a un edifici amb gran inèrcia tèrmica.

Hotel Rural Can Gasparó - Planoles, Pirineos de Girona

AÏLLAMENTPer disminuir el consum d'energia s'ha millorat l'aïllament de l'edifici. L' edifici té parets de pedra d' entre 50 i 60 centímetres de gruix, la qual cosa fa tenir una gran inèrcia tèrmica que s' ha procurat no alterar. Per això, no s'ha posat aïllament a les parets i s'ha evitat l'excés de roba i mobles al costat d'aquestes. Dues terceres parts del sostre van ser reparades en primera instància i es va aprofitar per millorar el seu aïllament, instal·lant damunt del seu entramat original de bigues, una nova estructura amb llistons de ferro i fusta, reblerts amb làmines de suro de la casa Germans Bernà. Per sobre es va col·locar onduline i teula envellida. La tercera part restant va ser aïllada el 2011 amb poliestirè extruit de 8 centímetres. Els vidres ocupen un important paper en l'aïllament. El subministrament i la selecció de vidres i les seves característiques segons les diverses orientacions ha estat realitzat per la casa Saint Gobain Glass. Destaca la creació d' una finestra en l' orientació nord que permet aprofitar la llum blanca d' aquesta orientació sense perdre més energia que l' habitual de la paret de pedra. A la façana sud es van incorporar vidres Bioclean que gràcies a una fina capa transparent d'un mineral fotocatalític i hidròfil realitza una funció autonetejable: els raigs ultraviolats de la llum del dia descomponen la brutícia dipositada a l'exterior que la pluja l'eliminarà més tard. Si no plou, el vidre ofereix una neteja molt més senzilla. També es van efectuar millores en la fusteria d'algunes portes que en no ajustar perfectament, creaven pèrdues energètiques.

Hotel Rural Can Gasparó - Planoles, Pirineos de Girona

Control del sorollL'entorn és d'una tranquil·litat total, cosa que ha permès obrir grans espais a l'exterior i així aprofitar les vistes. Per disminuir la generació de sorolls a l'interior de l'edifici i la seva transmissió a altres parts d'aquest, s'han instal·lat canonades de propilè anti soroll als baixants, s'ha aïllat la sala de màquines afegint una capa de suro de 500 kg/m3 i una paret de celucó a la paret de pedra existent de 50 cm. Altres dependències menors també han estat aïllades pel mateix procediment.


El tipus de paviments redueix també la transmissió de sorolls. Les habitacions White i Emerson estan equipades amb una moqueta ecològica antiruït d'Interface. Per evitar la producció de sorolls a les conduccions de la calefacció, s'ha instal·lat un sistema de variació de potència de les bombes que permet la seva adaptació a les necessitats de calefacció de cada moment, evitant la velocitat excessiva de circulació d'aigua.

Hotel Rural Can Gasparó - Planoles, Pirineos de Girona

Gestió de l' aiguaLa finca disposa d' una captació pròpia d' aigua de gran qualitat que compleix tots els requisits sanitaris segons les analítiques de laboratoris homologats. L' aigua s' emmagatzema en un dipòsit de 20 metres cúbics. La depuració d' aigües residuals es fa per mitjans propis en una instal.lació d' oxidació biològica Biotritt, en estar allunyat dels sistemes públics de depuració.


Es disposa d' una bassa de reserva de 120 metres cúbics amb sistema de filtració, depuració i aireació, on es van dipositar carpes reals per evitar la presència de mosquits.

Hotel Rural Can Gasparó - Planoles, Pirineos de Girona

Il·luminació artificialAquest ha estat el principal problema ecològic de la construcció. Es va optar per sistemes de baix consum, llarga durada i reduït camp magnètic però les prestacions quant a estètica, intensitat de llum i rapidesa de resposta han forçat que en gran nombre de les instal·lacions, s'hagi hagut de canviar el tipus d'il·luminació. Cal tenir present que, en ser de pedra, les parets absorbeixen gran quantitat d'energia lluminosa, cosa que obliga a incrementar la potència de les instal·lacions. Els descalabres en el subministrament de corrent elèctric han fet necessari instal·lar sistemes propis per evitar les pujades i baixades de tensió. El 2011 es va iniciar un canvi cap a llums de tecnologia LED.

Hotel Rural Can Gasparó - Planoles, Pirineos de Girona

MaterialsSempre que ha estat viable, s' ha recorregut a materials ecològics acreditats. El cas de les fustes, com ja ha estat comentat anteriorment, es van fer servir fustes Frosch d'explotacions sostenibles. Les pintures són de la casa Monto i són pintures al silicat que afavoreixen la transpiració. A les zones comunes de la planta baixa s'ha pintat amb el color blau típic dels Pirineu que segons la tradició "no deixa entrar a les bruixes".


A les dutxes (que són de vidre i acer) s'ha utilitzat Naturcal (cal amb gran contingut natural en sílice) amb una capa impermeabilitzant. Les parets han estat recobertes amb una capa fixadora per evitar el despreniment de pols. Les bigues i fustes en general han estat tractades amb una pintura ecològica que alhora evita la proliferació de carcoma. Un aspecte negatiu ha estat el que les pintures a l'aigua utilitzades per les finestres provoquen cert grau d'adherència amb les gomes utilitzades a les juntes per evitar el pas de l'aire. Hubach, un forjador local, ha estat qui ha realitzat tots els treballs en ferro de forja per escales, baranes, suports d'il·luminació, etc. Electrodomèstics i televisors de pantalla plana són de baix consum i disposen de la corresponent eco etiqueta europea. Gran part del mobiliari és reciclat i reutilitzat.